តោះមកមើល​តួអង្គឆ្មា ក្នុង​ Sticker Cute នៃ Messenger ដ៏សែន Cute នេះបន្តិចទៅមើល

ថ្មីៗនេះឃើញថាមានSticker Cute Cute ជាច្រើនបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតំរូវការរបស់អ្នកលេងបណ្តាញសង្គមFacebook។ក្នុងនោះយើងក៏ឃើញមានSticker សត្វឆ្មារ ដែលមានប្រភពដើមមកពីសត្វឆ្មារមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថា Jackie។ ចង់ដឹងថាតើម្ចាស់សត្វឆ្មារមួយក្បាលនេះប្រើបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើតStickerទាំងនេះបាន សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

#1

The Combo

#2

The Wool

#3

The Hi-Five

#4

The Supersonic Unicorn

#5

The Laptop

#6

The Pizza

#7

The Thought

#8

The Dumbbells

#9

The Notebook

#10

The Book

#11

The Box

#12

Taxidermy Style

Leave a Comment