ចង់ក្លាយជាមនុស្សរឹងមាំម្នាក់​ ដាច់ខាតត្រូវមានចំនុចទាំង ៥ នេះ

យើងទាំងអស់គ្នាកុំពុងស្ថិត្តក្នុងដំនើរជីវិតមួយដែលព្យាយាមស្វែងរកអ្វីដែលល្អបំផុតសំរាប់ខ្លួនឯង។ ថ្ងៃខ្លះយើងមាអារម្មណ៏ថាពិផពលោកស្រស់ស្អាត ថ្ងៃខ្លះយើងក៏មានអារម្មណ៏ថាពិផពលោកពិតជាពិតជាខ្មៅងងឹត អ្វីៗប្រៃប្រួលទៅតាស្ថានភាពជាក់ស្តែងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ។ ពាក្យថាបញ្ហាអ្នកណាក៏ជួបប្រទៈ ខុសគ្នាត្រង់ថាមនុស្សម្នាក់ៗប្រឈមនិងបញ្ហាខុសៗគ្នា។

[Continue Reading ...]